Ajándék az Olvasónak: Vállalkozási szerződés minta otthonfelújítási támogatáshoz

2021-03-21

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerint a támogatás igényléséhez - egyebek mellett - csatolni kell a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződést (9.§/3/ a./). Erre szolgál az alábbi minánk, amely tartalmaz egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet is, amely teljesítésigazolásként szolgál. Szabadon felhasználható!

A mintát a konkrét munkára adaptálni kell!

A minta word formátumban letölthető innen: https://www.onadozo.hu/iratmintatar/

 

Vállalkozási szerződés

amelyet kötöttek: 

Megrendelőként:

Név:

Cím:

E-mail:

Vállalkozóként:

Név:

Székhely:

Adószám:

Nyilvántartási szám:

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a _____________________________ szám alatti lakóház tetőtéri ablakinak cseréjét: 4 db. régi tetőtéri ablak kiszerelését, és a 4 db új tetőtéri ablak (Roto) beszerelését, a kapcsolódó szigetelési és burkolási munkákkal együtt. A 4 db. új tetőtéri ablakot a Megrendelő már a saját nevében beszerezte, és az egyéb anyagokat is a megrendelő biztosítja.

2. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésére, a munka elvégzésére jogosult. A munka elvégzése során a vállalkozó kötelezettsége a munkavégzésre  vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi  és egyéb hatósági előírások betartása és biztosítása.

HATÁRIDŐK:

3. A munkaterület átadásának határideje: 2021. március 16. napja.

4. A teljesítés határideje: 2021. március 17. napja.

ÁTADÁS – ÁTVÉTEL

5. A Vállalkozó a munkát átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

Az átadás-átvétel szerinti  teljesítési nappal a Vállalkozó jogosult és köteles a számlát kibocsátani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a számla vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.

A VÁLLALKOZÓI DÍJ:

6. A vállalkozó  díja:

Munkadíj:   220.000,-Ft + Áfa
Anyagköltség: 0-Ft,
Összesen: 220.000,-Ft. + Áfa

7. Fizetési határidő: a teljesítéstől számított 8 nap.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

8. A megrendelő a kivitelezési munkák teljes időtartamára biztosítja a vállalkozó részére a feladat teljesítéséhez szükséges zavartalan munkafeltételeket, az ideiglenes víz- és elektromos energiavételezés lehetőségét.

9. A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a munka ütemezés szerinti végzését akadályozza.

10. A Vállalkozó az egyes munkafolyamatok végzéséhez jogosult a Megrendelő előzetes értesítése nélkül is alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó munkájáért és tevékenységéért sajátjaként felel.

SZAVATOSSÁG

11. A Vállalkozó az elvégzett munkára a jogszabályokban előírt garanciális és szavatossági kötelezettséget vállalja.

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

_______________________, 2021  év március  hó 1.  napján.

 

______________________                                            _______________________

Vállalkozó                                                                               Megrendelő


  
 *** 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

 amelyet jegyeztek:

Megrendelőként:

Név:

Lakcím:

 

Vállalkozóként:

Név:

Székhely:

Adószám:

Nyilvántartási szám:

 

1.      A felek rögzítik, hogy 2021. március 1. napján vállalkozási szerződést kötöttek a __________________________ szám alatti lakóház tetőtéri ablakinak cseréjére.

2.      A felek megállapítják, hogy a Vállalkozó a munkát a mai napon teljeskörűen és hibátlanul elvégezte.

3.      A Megrendelő a szerződésszerű teljesítést aláírásával igazolja.

4.      A Vállalkozó a számlát egyidejűleg kiállította, a Megrendelő a 220.000,-Ft ellenértéket készpénzben megfizette.

_________________, 2021  év március  hó 17.  napján.

 

______________________                                            _______________________

  Vállalkozó                                                                               Megrendelő

 

***

ŐSTERMELŐK ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOK KÉZIKÖNYVE

Tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás már a 2021-es új szabályok szerint – segédletekkel, iratmintákkal.  Egyszerre könyv és e-book. Ez a könyv tartalmaz 92 db. szervezési megoldást, 99 db adótippet, 17 db. ügyviteli jótanácsot, 5 db. szerződésmintát, TEÁOR besorolási segédeletet, adónaptárat. Szerző: Dr. Szabó Tibor - Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

KISVÁLLALKOZÓK ÜGYVITELI KÉZIKÖNYVE

Vállalkozási formák ● Tevékenységi szabályok ● KATA adózás és alternatívái ● Könyvelés ● Számlázási szabályok ● E-ügyintézés ● GDPR  adatkezelés ● Információbiztonság ● Ez a könyv tartalmaz 48 db. vállalkozási megoldást, 74 db. adótippet, 92. db. ügyviteli jótanácsot. Egyszerre nyomdai könyv és e-book.  Szerző: Dr. Szabó Tibor - Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

Dr. Szabó Tibor ügyvéd jegyzeteinek követése a Facebookon: https://www.facebook.com/drszabotiborugyved/

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2023. Dr. Szabó Tibor