Megbízási feltételek

DR. SZABÓ TIBOR ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI FELTÉTELEI

Jelen Ügyvédi Megbízási Feltételek irányadók a Dr. Szabó Tibor ügyvéd részére adott ügyvédi megbízás teljesítésére, amennyiben a Megbízó által adott megbízás eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

 

businesCard_b

AZ ÜGYVÉD AZONOSÍTÓ ADATAI

Név: Dr. Szabó Tibor ügyvéd

Székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

Nyilvántartási száma: Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 15-016653

Adószám: 51141507-3-34

Telefon: 82 511 240

Mobil: 30 3787 637

 

(a továbbiakban: Ügyvéd)

A megbízás alapján az Ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Az Ügyvéd a Megbízást a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell teljesíti.

A Megbízó az ügy állásáról, és a tett intézkedésekről bármikor felvilágosítást kérhet, az ügyben egyeztetett időpontban konzultációt kérhet.

Az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a megbízás ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.

Az Ügyvéd a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint felel. Az Ügyvéd az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére felelősségbiztosítással rendelkezik. A megbízásból eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül elévül.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízás eredményt nem garantál, az ügy kimenetele az eljáró hatóság, bíróság mérlegelésétől függ, számolni kell a jogorvoslati kérelmek elutasításával is. Amennyiben a jogerős adóhatározatban előírt határidőben a Megbízó az adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, az adóhatóság a végrehajtást megindítja. Amennyiben az adóhatározat bírósági felülvizsgálatára irányuló keresetlevél végrehajtás felfüggesztési kérelmet tartalmaz, annak jogerős elbírálásáig a végrehajtási eljárás szünetel. A végrehajtási felfüggesztési kérelmet indokolni, illetve igazolni kell. Ha a bíróság a keresetet elutasította, az ítélet ellen rendkívüli jogorvoslat kezdeményezhető 60 napon belül, de számolni kell azzal, hogy az adóhatóság a végrehajtást megindítja. A jogerős adóhatározatban megállapított fizetési kötelezettség teljesítésére a vonatkozó jogszabályok szerint fizetési halasztás, részletfizetés, vagy adómérséklés kérhető.

Ha a megbízás tárgya bíróság előtti képviselet, a Megbízó ellenkező utasítása hiányában az Ügyvéd jogosult tárgyalás tartására irányuló kérelem nélkül is előterjeszteni a keresetlevelet. Az Ügyvédnek jogában áll a megbízást az alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje vagy más ügyvéd közreműködésével is teljesíteni, kivéve, ha ezt a Megbízó a megbízás létrejöttekor írásban kizárta. Az Ügyvéd köteles a közreműködő ügyvédet a szükséges tájékoztatással ellátni – munkájáért úgy felel, mintha személyesen járna el. A közreműködő ügyvéd (ügyvédjelölt) a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel jogosult valamennyi eljárási cselekmény, nyilatkozat megtételére, hatóság-, bíróság előtti eljárásra, helyettesítőként tárgyaláson való részvételre.

A megbízó kijelenti, hogy a megbízás és a teljesítése során a saját nevében jár el, és garantálja, hogy az általa a megbízás teljesítéséhez átadott, szolgáltatott és a megbízás teljesítése során a jövőben átadandó, szolgáltatandó adatok, információk és iratok tartalma a valóságnak megfelelnek. A Megbízó felel a megbízás teljesítéséhez általa szolgáltatott adatok, információk, okiratok, más bizonyítékok valódiságáért, alaki vagy tartalmi hibás, hiányos, nem teljes körű voltából, egyéb fogyatékosságából és a késedelmes rendelkezésre bocsátásukból eredő következményekért.

A Megbízó az Ügyvéd szolgáltatásai ellenében a megállapodás szerinti díjfizetésre köteles. A munkadíjról az Ügyvéd a vonatkozó jogszabályok szerint számlát állít ki. A megbízás teljesítése során felmerülő illetékeket, szakértői és egyéb költségeket a Megbízó fizeti – ezek előlegezésére az Ügyvéd nem köteles. Az adóhatározat elleni jogorvoslat illetékköteles. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló perek illeték-feljegyzési jogosak, az illeték viseléséről a bíróság a pernyertesség függvényében dönt.

Az Ügyvéd tájékoztatja a Megbízót, hogy az Ügyvédet a megbízás kapcsán a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt kötelezettségek terhelik.

Az Ügyvéd a Megbízó részére szóló írásbeli értesítéseket, iratokat, küldeményeket – amennyiben azokat nem személyesen veszi át – elektronikusan, a Megbízó által megadott e-mail címre küldi meg.

A Megbízó a megbízást írásban bármikor korlátozhatja, vagy azonnali hatállyal felmondhatja. Az ügyvéd a Megbízást bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a megbízó értesítésétől számított 15 nap. Az ügyvéd a felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni. Az ügyvéd a megbízás megszűnését vagy korlátozását haladéktalanul köteles annak a hatóságnak írásban bejelenteni, amelynél a rábízott ügy folyamatban van. Az ügyvéd az internetes / online tanácsadásra vonatkozó megbizást, kérdés megválaszolását visszautasíthatja, megfizetése esetén a szolgáltatás díjának egyidejű visszautalása mellett.

A Megbízásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv, és az ügyvédekről szóló törvény irányadó.

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Jogi Segélyvonal Szolgáltatás

Cégeknek és magánszemélyeknek

Jogi tanácsadás telefonon és e-mailben munkajog, adózás, cégügyek, adatvédelem, ingatlanügyletek terén.

Állandóan hívható! Ára: 10.000,-Ft/hó

(átalánydíj korlátlan számú kérdéssel és válasszal)

Megrendelem
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2022. Dr. Szabó Tibor