Adatkezelés

A DRSZABOTIBOR.HU HONLAP  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján az alábbiak szerint adunk tájékoztatás az érintett részére a személyes adatok kezeléséről és az érintetti jogokról.   

TARTALOMJEGYZÉK: 

 1. I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
 2. II. ADATFELDOLGZÓK MEGNEVEZÉSE

III. TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL

 1. 1.Sütikezelés a honlapon
 2. 2. A honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
 3. 3. A honlapon érékesített  szolgáltatás számlázásához kapcsolódó adatkezelés
 4. 4. A  honlap Kapcsolat menüjével kapcsolatos adatkezelés
 5. IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL

V.TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL

 ***

I.  AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

NÉV: DR. SZABÓ TIBOR ÜGYVÉD

Kamarai azonosító: 36059329

Adószám: 51141507-1-34

Székhely: 7400 Kaposvár. Ezredév utca 1. fsz. 1.

Tel.: 06 82 511 240

E-mail: office@drszt.hu

Honlap: www.drszabotibor.hu

Adatvédelmi tisztviselő: nincs

(a továbbiakban: Adatkezelő)

II. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

IT szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése: Web200 Internet Média Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert u. 17.

E-mail: info@web200.hu

Honlap: www.web200.hu

Adatvédelmi tisztviselő: nincs 

III. TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, jogalapjáról és egyéb körülményeiről az érintett részére az adatfelvételkor vagy az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatást kell adni.

 1. Egyes adatkezelések
 2. 1. Sütikezelés a honlapon 

Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ, melyek a bejelentkezés, kosár funkciók használatához szükségszerűek. Ezen sütik vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Reklámkampányaink során hirdetéseink méréséhez szükséges sütiket is alkalmazunk, amennyiben ehhez hozzájárul.

Weboldalunk marketing célból használja a Google Analytics alkalmazást valamint a Facebook mérőpixel alkalmazást. 

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján jelentést  készít  ügyfelei részére a weblap látogatóinak szokásairól. A  Google ezen információk alapján kiértékeli a honlap látogatók általi használatát. Ezen túlmenően a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weblap tulajdonosa  részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat az adatbiztoinság garantálása érdekében a Google szerverei kódolt formátumban tárolják. A látogató letilthatja a Google Analytics alkalmazást, a következők szerint: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu A Google adatvédelmi irányelvei:https://policies.google.com/privacy?hl=hu Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el. Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 A Facebook adatvédelmi irányelvei elérhetők itt:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

Facebook adatok kezeléséről és beállításáról bővebben itt olvashat és tájékozódhat:

https://www.facebook.com/privacy/center/   

2. A honlapon történő regisztrációval és a felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelés 

A honlapon történő regisztrációval és a felhasználói fiókkal történő adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatások teljesítése, kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre bocsátása, a számlázás, kapcsolattartás, biztonságos belépés, azonosítás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk /1/ a./).

A regisztráció önkéntes. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Ha a felhasználó a megrendeléskor megadja felhasználónevét, rendszerünk automatikusan létrehozza a felhasználói fiókját. Ha ezzel a lehetőséggel a felhasználó nem él, a későbbiekben a szolgáltatás igénybe vételéhez a fiókot a felhasználónak magának kell létrehoznia. A  felhasználói fiókot az érintett felhasználó bármikor törölheti, ezesetben az előfizetés fennállása alatt a szolgáltatás újból eléréséhez, igénybevételéhez újabb regisztráció szükséges.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a honlapon a regisztráció nem lehetséges. Felhasználói fiók létrehozása nem kötelező, de fiók hiányában a megrendelő nem tudja igénybe venni a szolgáltatást.

Érintett személy: aki regisztrál a honlapon, jellemzően a szolgáltatást igénybe vevője, vagy jogi személy esetén a kapcsolattartója.

A kezelt adatkör: név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási, postázási név és cím, adóalany magánszemélynél adószám, online azonosítók (felhasználónév, jelszó).

Automatizált döntéshozatalt, profilalkotást az adatkezelő nem végez, az érintetteket nem minősíti, nem kategorizálja.

A személyes adatok címzettjei – akik betekinthetnek az adatokba- illetve a címzettek kategóriái: az adatkezelő munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója irányítása alatt álló személyek.

Adattovábbítás harmadik országba: nincs.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). A nem aktív felhasználó regisztrációját és adatait az utolsó aktvitást követő 3. év december 31-ével törölni kell. Nem aktív a felhasználó, ha a regisztrált felhasználói fiókját nem használja, nem végez tevékenységet, nem lép be.

 1. 3. A honlapon megrendelt szolgáltatások számlázásához kapcsolódó adatkezelés

 A honlapon megrendelt szolgáltatások számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés célja a törvényekben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvviteli nyilvántartás, adózás).

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk /1/ c./).

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a vevő természetes személy nem kaphat névre szóló számlát, amely – a számlakibocsátás alóli mentesülés eseteit (Áfa tv. 165.§) kivéve - a vásárlás akadályát képezi.

Az érintett személy: a vevő magánszemély.

A kezelt adatkör: név, cím, adóalany magánszemély esetén adószám, adózási státusz (például egyéni vállalkozó, őstermelő megnevezés) és a jogszabályban megkívánt, számlában feltüntetendő egyéb adat, teljesítés helye, ideje, ellenérték, áfa összege, fizetendő összeg. Irányadó jogszabály: általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Automatizált döntéshozatalt, profilalkotást az adatkezelő nem végez, az érintetteket nem minősíti, nem kategorizálja.

A személyes adatok címzettjei – akik betekinthetnek az adatokba- illetve a címzettek kategóriái: az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató, illetve a könyvviteli szolgáltató irányítása alatt álló kijelölt személy. Az adóalany magánszemély részére kiállított számláról jogszabályi előírás alapján adatszolgáltatást kell teljesíteni az adóhatóság részére. (Áfa törvény X. Melléklete).

Adattovábbítás harmadik országba: nincs.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 8 év.

 1. 4. A honlap Kapcsolat menüjével kapcsolatos adatkezelés

 A honlap Kapcsolat menü használatával kapcsolatos adatkezelés célja: a felhasználó által feltett kérdések, észrevételek, panaszok megválaszolása, kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk /1/ a./).

A Kapcsolat menü használata önkéntes.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a honlap Kapcsolat menüjének alkalmazásával a kapcsolatfelvétel nem lehetséges.

Érintett személy: aki a honlap Kapcsolat menüjének alkalmazásával üzenetet küld.

A kezelt adatkör: név, telefonszám, e-mail cím.

Automatizált döntéshozatalt, profilalkotást az adatkezelő nem végez, az érintetteket nem minősíti, nem kategorizálja.

A személyes adatok címzettjei – akik betekinthetnek az adatokba- illetve a címzettek kategóriái: az adatkezelő munkavállalója, és az IT szolgáltatója irányítása alatt álló személy.

Adattovábbítás harmadik országba: nincs.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a kapcsolatfelvétel elintézést követő 3 év december 31-ével az adatokat törölni kell.

 1. IV. TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL 

Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében  megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek GDPR  érvényre juttatásához szükségesek.    

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés,  jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

V.TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL

 Az érintettek az alábbi jogokkal élhetnek.

 Az érintett jogai röviden összefoglalva:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Az érintett hozzáférési joga
 3. A helyesbítéshez való jog
 4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 7. Az adathordozhatósághoz való jog
 8. A tiltakozáshoz való jog
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 Az érintett jogai részletesen és teljes körűen:

 Az alábbiakban teljes körű tájékoztatást adunk az érintetti jogokról.

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2. Az adatkezelőnek elő kell  segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatnia kell  az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást  és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a GDPR-ban írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 1. Az érintett hozzáférési joga

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

2.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

2.3. Az adatkezelőnek  az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell  bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 1. A helyesbítéshez való jog

3.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat  a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,  az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje  ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

7.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 1. A tiltakozáshoz való jog

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán  (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire, vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a   személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés nem folytatható.

8.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.3. Ezen  jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

8.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet  21. cikke tartalmazza.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

9.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

10.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 1. a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

10.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

12.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

12.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

13.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

13.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Kaposvár, 2023. június 4.

Dr. Szabó Tibor ügyvéd
adatkezelő


Vissza az előző oldalra