ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEK 

A www.drszabotibor.hu weboldalon a megrendelés elküldésével  az Ügyfél és Dr. Szabó Tibor ügyvéd között az alábbi tartalommal jön létre a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés.

 I.FEJEZET
AZ ÜGYVÉD AZONOSÍTÓ ADATAI

 Név: Dr. Szabó Tibor 
Székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. fsz. 1.
Kamarai azonosító szám: 36059329 (Somogy Vármegyei Ügyvédi Kamara)
Adószám: 51141507-2-34.
Telefon: 82 511 240, 30 650 5422
Telefax: 82 511 241
E-mail: office@drszt.hu
Honlap: www.drszabotibor.hu - www.drszabotibor.hu
(a továbbiakban: Ügyvéd)

 1. II. FEJEZET
  BEJELENTŐVÉDELMI ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1.1. Megbízó: Bejelentővédelmi ügyvédi megbízást jogi személy foglakoztató és Pmt. szerinti jogi személy szolgáltató adhat. 

1.2. A törvény rendelkezése folytán nem adhat ilyen megbízást állami szerv, önkormányzat, költségvetési szerv, továbbá az egyéni vállalkozó (2023?XXV. tv. 50.§)

1.3. Bejelentővédelmi ügyvédi megbízás nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel az Ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.

2. A bejelentővédelmi ügyvédi megbízás időbeli hatálya: A megbízás a létrejöttétől számított 12 hónapra szól, lejáratát az erről szóló számla tartalmazza. A bejelentővédelmi ügyvédi megbízás általános szerződési feltételeinek elfogadásáról a megbízó a megrendelés elküldésekor a weblapon elektronikusan nyilatkozik, az elfogadó nyilatkozat megtételét a Díjbekérő vagy a számla igazolja. A bejelentővédelmi ügyvédi megbízás a megrendelés ügyvéd általi elfogadásával jön létre. A számla elektronikus úton kerül megküldésre. Ha a megbízó a lejárat előtt a bejelentővédelmi ügyvédi megbízást 30 nappal a lejárat előtt írásban (e-mailben) nem mondja fel, az Ügyvéd jogosult a szolgáltatást a következő 12 hónapra meghosszabbítani, és erről a megbízó részére díjbekérőt küldeni. Ha a megbízó a díjbekérőt nem egyenlíti ki, a bejelentővédelmi ügyvédi megbízás megszűnik. Ha a díjbekérő kiegyenlítésre kerül, az Ügyvéd a szolgáltatásról számlát bocsát ki és a szerződés további 12 hónappal meghosszabbodik. A  bejelentővédelmi ügyvédi megbízás létrejöttét az Ügyvédnek tizenöt napon belül írásban be kell jelentenie a területi ügyvédi kamarának.

 1. 3. Az Ügyvéd feladata a megbízónál a 2023. évi XXV. törvény II. fejezete szerinti valamint a  tevékenységével összefüggő bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, ennek keretében:
 2. a) fogadja a megbízó tevékenységével összefüggő bejelentéseket,
 3. b) a bejelentés továbbítása a megbízóhoz, de a  bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a megbízónak, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.
 4. b) jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban,
 5. c) kapcsolatot tart a  bejelentővel, tőle a  bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
 6. d) a megbízó rendelkezése szerint közreműködhet a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásában,
 7. e) kérésére írásban tájékoztatja a  bejelentőt a  bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, a megbízó által megtett intézkedéséről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról,
 8. f) a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a  bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az  e  törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozó tájékoztató (2023:XXV. tv. 25.§) elkészítése.
 9. g) a megbízó rendelkezése szerint közreműködés a megbízónál a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos foglalkozás-felügyeleti ellenőrzési eljárásában.

4. A megbízó feladata a 3. f) pont szerinti tájékoztató helyben szokásos módon való közzététele, a bejelentések kivizsgálása, és a visszaélések orvoslásához szükséges intézkedések meghozatala (2023:XXV. tv. 23.§).

5. Titoktartási kötelezettség: Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az Ügyvéd e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. Ha az Ügyvédi törvény eltérően nem rendelkezik, az Ügyvéd köteles az ügvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

6. A kapcsolatartás a megbízó által kapcsolatartóként megjelölt személlyel a megadott e-mail címen és telefonszámon történik. 

7. Díjazás: A bejelentővédelmi ügyvédi megbízás díja:

 • a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak évi 60.000,-Ft + áfa
 • Kkv foglalkoztatóknak (50-249 fö) évi 200.000,-Ft + áfa
 • Nagyfoglalkoztatóknak (249 felett) évi 400.000,-Ft + áfa

Ha a megbízó a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásában való közreműködésre (3. d) pont) is megbízást ad, annak díjára a Pmt. hatálya alá tartozó megbízó esetén a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított aktuális jogi segítői óradíj irányadó, egyéb esetben 20.000,-Ft/óra + áfa.

Az Ügyvéd e  tevékenységével összefüggésben javadalmazást vagy más előnyt a  megbízó kivételével mástól nem kérhet és nem fogadhat el (2023:XXV.tv. 50.§/3/).

8. Jelen Fejezetben nem szabályozott kérdésekben 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről, a 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Jelen megbízás az Ügyvédi törvény 39.§-a szerinti jogi képviseletnek minősül, amely szerint a jogi képviselet ellátása során az ügyvéd az ügyfél érdekeinek elsődlegessége alapján jár el.

 III. FEJEZET
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGBÍZÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. Az Ügyvédi törvény szerint az adatvédelmi tisztviselői tevékenység ügyvéd által végezhető, nem összeférhetetlen tevékenység ( 24.§/1/ j). Ennek megfelelően ezen megbízás nem ügyvédi tevékenységre vonatkozó megbízásnak minősül.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) szerint kis- és középvállalkozó körben az adatvédelmi tisztviselő megbízása általában nem kötelező. Ugyanakkor e vállalkozásoknak, mint adatkezelőknek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtaniuk annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelőnek felül kell vizsgálnia és szükség esetén naprakésszé kell tennie (24. cikk). Ezt a megfelelést támogatja tájékoztatással, tanácsadással az adatvédelmi tisztviselő. Ez mellett, ha a szervezet adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, az ügyfelei, vevői körében növeli a szakmai megbízhatóságát, és  ez versenyelőnyt is jelenthet.

3. Ha a megbízó egyéni vállalkozó e megbízás kitered a belső visszaélés-bejelentési rendszer Ügyvéd általi, adatvédelmi tisztviselőkénti működtetésére a 2023. évi XXV. tv. 19.§/1/ bekezdése szerint. E szolgáltatást jogi személy csak a II. Fejezet szerint igényelheti.

4. Az adatvédelmi tisztviselő  megbízás a megrendeléstől számított 12 hónapra szól, kezdő napját és lejáratát az erről szóló számla tartalmazza. A megbízás jelen ÁSZF megbízó általi elfogadásával jön létre, az elfogadó nyilatkozatát a megbízó a megrendelés elküldésekor a weblapon elektronikusan adja meg, az elfogadó nyilatkozat megtételét a Díjbekérő vagy a számla igazolja. A megbízás az erről szóló számla kiállításával lép hatályba, amely egyben a számla pénzügyi teljesítésének napja is. A számla elektronikus úton kerül megküldésre. Ha a megbízó a lejárat előtt a megbízást 30 nappal a lejárat előtt írásban (e-mailben) nem mondja fel, az Ügyvéd jogosult a szolgáltatást a következő 12 hónapra meghosszabbítani, és erről a megbízó részére díjbekérőt küldeni. Ha a megbízó a díjbekérőt nem egyenlíti ki, az adatvédelmi tisztviselő megbízás megszűnik. Ha a díjbekérő kiegyenlítésre kerül, az Ügyvéd a szolgáltatásról számlát bocsát ki és a szerződés további 12 hónappal meghosszabbodik. Az adatvédelmi tisztviselő megbízás létrejöttét az Ügyvéd bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

5. Az Ügyvéd, mint adatvédelmi tisztviselő feladata:

5.1. egyéni vállalkozó megbízó esetén  a megbízónál a 2023. évi XXV. törvény II. fejezete szerinti valamint a  tevékenységével összefüggő bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, ennek keretében:

 1. a) fogadja a megbízó tevékenységével összefüggő bejelentéseket,
 2. b) a bejelentés továbbítása a megbízóhoz, de a  bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a megbízónak, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.
 3. c) kapcsolatot tart a  bejelentővel, tőle a  bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
 4. d) a megbízó rendelkezése szerint közreműködhet a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásában,
 5. e) kérésére írásban tájékoztatja a  bejelentőt a  bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, a megbízó által megtett intézkedéséről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról,
 6. f) a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a  bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az  e  törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozó tájékoztató (2023:XXV. tv. 25.§) elkészítése.
 7. g) a megbízó rendelkezése szerint közreműködés a megbízónál a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos foglalkozás-felügyeleti ellenőrzési eljárásában,
 8. h) tájékoztatás és szakmai tanácsadás az adatvédelmi kötelezettségekről,
 9. i) GDPR szabályzat- nyilatkozat és egyéb iratminták rendelkezésre bocsátása
 10. j) a személyzet GDPR képzése e-learning formában, létszámkorlát nélkül,
 11. k) GDPR-megfelelés ellenőrzése
 12. l) együttműködés az adatvédelmi hatósággal.
 13. 5.2. Jogi személy megbízó esetén:
 14. a) Tájékoztatás és szakmai tanácsadás az adatvédelmi kötelezettségekről 
 15. b) GDPR szabályzat- nyilatkozat és egyéb iratminták rendelkezésre bocsátása
 16. c) GDPR-megfelelés ellenőrzése
 17. d) a személyzet GDPR képzése e-learning formában, létszámkorlát nélkül,
 18. e) Együttműködés az adatvédelmi hatósággal.

6. Az egyéni vállalkozó megbízó feladata

   a 3. f) pont szerinti tájékoztató helyben szokásos módon való közzététele, a bejelentések kivizsgálása, és a visszaélések orvoslásához szükséges intézkedések meghozatala (2023:XXV. tv. 23.§).

7. Díjazás: Az adatvédelmi tisztviselő megbízás díja:

 • a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak évi 60.000,-Ft + áfa
 • Kkv foglalkoztatóknak évi 200.000,-Ft + áfa.

Ha a megbízó a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásában való közreműködésre (5.1. d) pont) is megbízást ad, annak díjára a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató esetén a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított aktuális jogi segítői óradíj irányadó.

 1. 8. Jelen Fejezetben nem szabályozott kérdésekben a GDPR és egyéni vállalkozók esetében a 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

 IV. FEJEZET
JOGI TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. Az Ügyvéd a jogi tanácsadás keretében az ügyfél érdekeinek megfelelő joghatás kiváltására alkalmas akaratnyilatkozat megtételének előkészítésével, továbbá múltbeli, a jelenben fennálló vagy jövőbeli körülmények jogi értékelésével kapcsolatban az ügyfél számára véleményt ad, illetve javaslatokat fogalmaz meg. Az Ügyvéd a jogi tanácsadás során az Alaptörvény, a jogszabályok, az Európai Unió kötelező erővel bíró jogi aktusai alapján alakítja ki a véleményét, illetve fogalmazza meg a javaslatait. Az ügyvéd a jogi tanácsadás során - ha a felek szigorúbb követelményt nem határoznak meg - az ügyfél által előadott tényeket teljes körűnek, pontosnak és valónak fogadja el. Az ügyvéd köteles az ügyfelet tájékoztatni az általa kialakított véleménnyel, illetve megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos esetleges jogi kockázatokról. Az ügyvédi tájékoztatásban szereplő kockázatok mérlegeléséért az ügyfél felelős. 

 1. 2. A jogi tanácsadás teljesítése akként történik, hogy az ügyfél a tanácsadásra időpontot regisztrál a honlapon, az Ügyvéd telefonon hívja a választott időpontban, a megadott telefonszámon. Ha az ügyfél nem elérhető, a befizetett díjat vissza kell utalni.
 2. 3. A jogi tanácsadás díja: 20.000,-Ft + áfa / 30 perc. A díjat Díjbekérő alapján az Ügyfélnek 24 órán belül ki kell egyenlítenie. Ennek elmulasztása esetén az Ügyfél által foglalt kérelem törlődik.
 1. 4. Ezen adatkezelés jogalapja magánszemély érintett esetén az érintett hozzájárulása. A honlapon megadott személyes adatok a honlapról 30 napon belül törlődnek, azonban a számlázási adatok jogi kötelezettség teljesítése címén az adókötelezettségek teljesítése címén a törvényben írt időpontig kezelendők.
 2. 5. Jelen Fejezetben nem szabályozott kérdésekben 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

V. FEJEZET
MUNKAJOGI IRATMINTÁK ÚTMUTATÓVAL, KONZULTÁCIÓVAL

  1. 1. Ezen szolgáltatás a jogi tanácsadásnak minősül, és előfizetéses rendszerben vehető igénybe. Az előfizetés tartama a megrendelés napjától számított 12 hónap, kezdő napját és lejáratát az erről szóló számla tartalmazza. Az előfizetés tartama alatt a megbízó folyamatosan elérheti az aktualizált szerződésmintákat, amelyekhez írásbeli útmutató tartozik, és alkalmazásukhoz a megbízó konzultációra jogosult. A konzultáció az előfizetés ideje alatt telefonon, illetve e-mailben feltett kérdés megválaszolásával történik. A konzultáció a szerződésminták alkalmazására vonatkozik.
  2. 2. Az előfizetés jelen ÁSZF megbízó általi elfogadásával jön létre, az elfogadó nyilatkozatát a megbízó a megrendelés elküldésekor a weblapon elektronikusan adja meg, az elfogadó nyilatkozat megtételét a Díjbekérő vagy a számla igazolja. Az előfizetés az erről szóló számla kiállításával lép hatályba, amely egyben a számla pénzügyi teljesítésének napja is. A számla elektronikus úton kerül megküldésre. Ha a megbízó a lejárat előtt a megbízást 30 nappal a lejárat előtt írásban (e-mailben) nem mondja fel, az Ügyvéd jogosult a szolgáltatást a következő 12 hónapra meghosszabbítani, és erről a megbízó részére díjbekérőt küldeni. Ha a megbízó a díjbekérőt nem egyenlíti ki, az előfizetés megszűnik. Ha a díjbekérő kiegyenlítésre kerül, az Ügyvéd a szolgáltatásról számlát bocsát ki és az előfizetés további 12 hónappal meghosszabbodik.
  3. 3. A szolgáltatás díja: 20.000,-Ft + Áfa /év.
  4. 4. Jelen Fejezetben nem szabályozott kérdésekben 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
  1. VI. FEJEZET
   POLGÁRI JOGI IRATMINTÁK ÚTMUTATÓVAL, KONZULTÁCIÓVAL
   1. 1. Ezen szolgáltatás a jogi tanácsadásnak minősül, és előfizetéses rendszerben vehető igénybe. Az előfizetés tartama a megrendelés napjától számított 12 hónap, kezdő napját és lejáratát az erről szóló számla tartalmazza. Az előfizetés tartama alatt a megbízó folyamatosan elérheti az aktualizált szerződésmintákat, amelyekhez írásbeli útmutató tartozik, és alkalmazásukhoz a megbízó konzultációra jogosult. A konzultáció az előfizetés ideje alatt telefonon, illetve e-mailben feltett kérdés megválaszolásával történik. A konzultáció a szerződésminták alkalmazására vonatkozik.
   2. 2. Az előfizetés jelen ÁSZF megbízó általi elfogadásával jön létre, az elfogadó nyilatkozatát a megbízó a megrendelés elküldésekor a weblapon elektronikusan adja meg, az elfogadó nyilatkozat megtételét a Díjbekérő vagy a számla igazolja. Az előfizetés az erről szóló számla kiállításával lép hatályba, amely egyben a számla pénzügyi teljesítésének napja is. A számla elektronikus úton kerül megküldésre. Ha a megbízó a lejárat előtt a megbízást 30 nappal a lejárat előtt írásban (e-mailben) nem mondja fel, az Ügyvéd jogosult a szolgáltatást a következő 12 hónapra meghosszabbítani, és erről a megbízó részére díjbekérőt küldeni. Ha a megbízó a díjbekérőt nem egyenlíti ki, az előfizetés megszűnik. Ha a díjbekérő kiegyenlítésre kerül, az Ügyvéd a szolgáltatásról számlát bocsát ki és az előfizetés további 12 hónappal meghosszabbodik.
   3. 3. A szolgáltatás díja: 20.000,-Ft + áfa /év.
   4. 4. Jelen Fejezetben nem szabályozott kérdésekben 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

   VII. FEJEZET
   PÉNZMOSÁS ELLENI KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁS, ÉS SZABÁLYZATOK

   1. 1. A pénzmosás elleni képzés ügyvéd által is végezhető oktatói tevékenység (Ütv. 24.§/1/ a).
   2. 2. A szolgáltatás előfizetéses rendszerben vehető igénybe. Az előfizetés tartama a megrendelés napjától számított 12 hónap, kezdő napját és lejáratát az erről szóló számla tartalmazza.
   3. 3. Az előfizetés tartama alatt az előfizető részére a következő szolgáltatásokat biztosítjuk:
   4. a) a személyzet éves kötelező képzése e-learning formájában, igazolással létszámkorlát nélkül,
   5. b) aktualizált pénzmosás elleni belső szabályzat és dokumentum minták rendelkezésre bocsátása
   6. 4. A szolgáltatás díja: 30.000,-Ft+áfa/év.
   7. 5. Jelen Fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
   8.  

   VIII. FEJEZET
   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

   1. Az adatkezelési szabályokat, az érintettek jogait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

   2.. A megbízó ügyfél – aki a www.drszabotibor.hu oldalon közzétett szolgáltatást megrendeli – jelen általános szerződési feltételek tartalmát a weboldal ÁSZF menüjében teljes terjedelmében megismerheti, és annak elfogadásáról a megrendelés elküldése előtt nyilatkozhat. 

   1. 3. Az ügyfél az általános szerződési feltételek megismerésére és elfogadására vonatkozó  nyilatkozatát a www.drszabotibor.hu weboldal szolgáltatás megrendelés oldalán elektronikusan teszi meg, amelynek megtörténtét a díjbekérő, illetve a számla igazolja.   

   2. 4. A közös belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásában és működtetésében részt vevő csoporttag részéről jelen ÁSZF hallgatással is elfogadottnak tekitntendő, ha a létrehozást követő első kapcsolatfelvételtől: a megfelelési igazolás kézhezvételéről számított három napon belül más jognyilatkozatot nem tesz. 
   3. 5. A megrendelés elküldése technikailag csak az elfogadó nyilatkozat megtételével lehetséges. Ha nem kívánja elfogadni a szerződési feltételeket, akkor lehetősége van egyedileg megtárgyalt szerződési feltételeket kérni az I. pontban írt elérhetőségeken.

   4. Kaposvár, 2023. október 18.

   Dr. Szabó Tibor ügyvéd


   Vissza az előző oldalra